Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów drogą elektroniczną

I. Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów na wydarzenia kulturalne za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem http://bilety.balfolkpoznan.pl/
Regulamin dostępny jest na stronie: http://bilety.balfolkpoznan.pl/pl/regulamin/

2. Organizator – Stowarzyszenie Bal Folk Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 73/12, kod: 60-739, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000635603;

3. Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://bilety.balfolkpoznan.pl/, której administratorem jest Organizator.

4. Bilet – bilet/bilety i karnet/karnety upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszenie Bal Folk Poznań;

5. Klient – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

6. Strona Płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52,

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Klientów Biletów za pośrednictwem Witryny http://bilety.balfolkpoznan.pl/

2. Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny http://bilety.balfolkpoznan.pl/

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny, oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.

III. Zamówienia

1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności, zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
a) wybór liczby zamawianych biletów,
b) wybór rodzaju biletu dla każdego zamawianego biletu osobno,
c) podanie danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
d) akceptacja Regulaminu Wydarzenia
e) akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu, oraz zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4. Anulowanie / modyfikacja zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.

5. Potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

6. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane wydarzenie kulturalne za pośrednictwem Witryny.

7. Klient, który złożył zamówienie, otrzyma bilet w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie kilku minut od otrzymania zapłaty.

8. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta może być wystawione potwierdzenie zakupu. W celu otrzymania potwierdzenia Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres: bilety@lovembal.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Organizator nie wystawia faktur VAT.

IV. Płatności

1. Płatność za zamawiane bilety można dokonywać na dwa sposoby:
a) bezpośrednio na konto Organizatora
b) za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

2. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem biletów widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

3. W przypadku wyboru opcji bezpośredniego przelewu wpłata musi zostać zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl wpłata musi być zrealizowana w ciągu 20 minut. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. Dostawa

1. Bilety dostarczane są, w postaci biletów elektronicznych, drogą mailową na adres podany w zamówieniu.

2. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

3. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do Organizatora o pomoc.

VI. Realizacja biletów

1. Bilet należy wydrukować oraz zapisać na trwałym nośniku danych. Do wydruku biletu należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.

2. Bilet może być okazany na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, z którego jest możliwość odczytania kodu QR za pomocą skanera do kontroli biletów. Urządzenie mobilne może wymagać dostępu do Internetu, za którego koszt połączenia ponosi Kupujący zgodnie z taryfą Jego operatora.

3. Kupujący jest zobowiązany do okazania biletu w momencie wejścia na Wydarzenie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny a weryfikacja kodu jest niemożliwa lub gdy kod biletu został już użyty.

VII. Odwołanie imprezy

1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Organizator poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie Witryny i dokona zwrotu środków na rachunek, z którego dokonano płatności.

2. Zmiana części składu artystów lub zespołów artystycznych występujących na festiwalu (tj. na imprezie kulturalnej z udziałem wielu artystów lub zespołów artystycznych) nie oznacza braku wypełnienia świadczenia przez Organizatora i nie stanowi podstawy do reklamacji. W takiej sytuacji nie jest możliwy zwrot Biletów. Zwrot Biletów w innych przypadkach jest możliwy tylko w okolicznościach określonych przez w punkt XI.2 Regulaminu

3. Zwroty Biletów w sytuacjach określonych w ust. 1 przyjmowane są i realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”)

2. Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.

IX. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

2. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy.

3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.

5. Organizator przekazuje firmie Przelewy24 dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie przez Przelewy24 w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online biletów, a także w celu wypełnienia przez Przelewy24 obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

6. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

X. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora lub adres internetowy: tickets@balfolkpoznan.pl.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Organizator niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Klienta.

2. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

XI. Inne postanowienia

1. Bilety prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Organizator ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

5. Organizator nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2017.